Istorijat

Istorijat

Školski centar "Vukadin Vukadinović" u Beranama, osnovan je Rješenjem SO Ivangrad br. 01-6595/3 od 12. avgusta 1967. godine. U sastav Centra ušle su dvije škole koje su do tada bile samostalne organizacije – Škola učenika i privredi i Srednja tehnička škola u Ivangradu.

Škola učenika u privredi počela je sa radom školske 1946/47. godine, dok je Tehnička škola osnovana Odlukom Narodnog odbora opštine Ivangrad od 11. jula 1961. godine.

Drugog novembra 1967. godine izvršeno je konstituisanje prvih organa upravljanja u Centru kada je Školski centar i dobio svoju kompletnu fizionomiju obrazovno-vaspitne ustanove i radne organizacije. Pošto tada nije dato ime posebno centru, organi upravljanja škole donijeli su odluku da se 02. novembar – dan konstituisanja radne organizacije – proglasi za Dan škole.

Školski centar je dobio naziv odlukom SO Ivangrad od 21. jula 1974. godine  – Školski centar "Vukadin Vukadinović".

Pod tim nazivom Centar radi od 26. oktobra 1982. godine, kada je došlo do integracije Školskog centra "Vukadin Vukadinović" i Gimnazije "Panto Mališić" u Ivangradu u jedinstvenu organizaciju – Školski centar srednjeg usmjerenog obrazovanja Ivangrad, da bi nakon četiri godine, početkom školske 1987/88. godine došlo do reorganizacije Centra na OOUR-e:

 1. OOUR "Vukadin Vukadinović"
 2. OOUR Gimnazija "Panto Mališić"

Na osnovu Zakona o srednjoj školi, Skupština opštine u Ivangradu na svojoj sjednici od 28. februara 1991. godine donijela je odluku da se  postojeći Centar transformise u tri škole:

 1. Gimnaziju "PantoMališić"
 2. Elektro-hemijsku tehničku škola i
 3. Srednju školu "Vukadin Vukadinović".

JU Srednja stručna škola «Vukadin Vukadinović» u Beranama je rješenjem Ministarstva prosvjete i nauke UPI br 04 – 567 od  09. novembra 2009.godine licencirana za izvođenje  sljedećih obrazovnih programa:

 • - Ekonomski tehničar,
 • - Pravno – administrativni tehničar,
 • - Tehničar marketinga i trgovine,
 • - Turistički tehničar,
 • - Tehničar drumskog saobraćaja,
 • - Tehničar usluživanja,
 • - Tehničar kulinarstva,
 • - Poljiprivredni tehničar,
 • - Veterinarski tehničar,
 • - Šumarski tehničar,
 • - Tehničar drvoprerade,
 • - Kuvar,
 • - Konobar,
 • - Automehaničar,
 • - Bravar,
 • - Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije,
 • - Stolar,
 • - Operater u primarnoj obradi drveta,
 • - Monter suve gradnje.

Do 01.09.2016.godine u sastavu JU Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović je funkcionisala i Područna ustanova Petnjica, kad je osnovana nova srednjoškolska ustanova i obrazovni programi poljiprivredni tehničar i veterinarski tehničar se od tada realizuju u novoformiranoj ustanovi.

JU SSŠ "Vukadin Vukadinović" u Beranama, rješenjem Ministarstva prosvjete i sporta, licencirana je za izvođenje programa obrazovanja odraslih: pomoćni stolar, stolar za namještaj, građevinski stolar, tapetar, proizvođač rezane građe, pomoćnik u preradi drveta, hidrotermičar drveta, program za sticanje preduzetničkih znanja i vještina.