Novosti

Sastanak za koordinatore modularizovanih programa

Koordinatori obrazovnih programa Pravnoadministrativni tehničar, Ekonomski tehničar i Restorater iz JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, zajedno sa koordinatorima iz ostalih srednjih stručnih i mješovitih škola koje realizuju nove modularizovane obrazovne programe, prisustvovali su 28.i 29.septemra 2017.godine sastanku koji se održao u prostorijama Centra za stručno obrazovanje Crne Gore.
Koordinatori su bili u obavezi da za ovaj sastanak ponesu sa sobom urađene Godišnje planove rada, kao i urađen Plan realizacije ishoda učenja, za one programe čiju realizaciju koordiniraju u školi, kako bi tokom rada u grupama razmjenjivali iskustva u izradi istih. Osim o planiranju, takodje je na sastanku bilo riječi o evidenciji časa u odjeljenjskoj knjizi i ocjenjivanju.