Novosti

Formirani školski timovi

U JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“ Berane, formirano je više timova, koji realizuju aktivnosti predvidjene Godišnjim planom i programom rada škole. Ti timovi su sledeći:

- TIM ZA BORBU PROTIV ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA UČENIKA
- TIM ZA RAD SA UČENICIMA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA-
- TIM ZA REALIZACIJU EKSTERNOG I INTERNOG POLAGANJA MATURE
- TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA
- TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU
- TIM ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UČENIČKOG PARLAMENTA
- TIM ZA REALIZACIJU VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
- TIM ZA INTERNU EVALUACIJU
- TIM ZA IZRADU ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA
- TIM – KOLEGIJUM Odjeljenjskih starješina
- TIM – Komisija za pregled i evidenciju pedagoske dokumentacije