Novosti

ODRŽAN SEMINAR

 

Ciljevi ovog programa su:

·           Proširivanje znanja o dopunskoj, dodatnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima i njihovom uticaju na sveukupan razvoj učenika;

·           stvaranje pozitivne energije u komunikaciji na relaciji nastavnik-učenik;

·           rad sa učenicima različitih mogućnosti.

Sadržaji obuhvaćeni programom su:

·           Faktori motivacije učenika i nastavnika za vannastavne aktivnosti;

·           Djaci nove (Y) generacije;

·           Jednakost i pravičnost u obrazovanju;

·           Dopunska nastava –od planiranja do realizacije;

·           Dodatna nastava – od planiranja do realizacije;

·           Vannastavne aktivnosti – od planiranja do realizacija;

·           Slobodne aktivnosti – od planiranja do realizacije;

Ciljna grupa:

·           Nastavnici stručno-teorijskih predmeta;

·           Nastavnici praktične nastave;

·           Organizatori praktičnog obrazovanja;

·           Stručni saradnici;

·           Saradnici u nastavi;

·           Direktori i pomoćnici direktora.

 

Seminaru je prisustvovalo 18 nastavnika naše škole i 9 nastavnika iz Srednje mješovite škole Petnjica kao i direktori ovih škola.

 Kroz različite metode interaktivnog tipa prezentovana je ova problematika, definisani problemi u realizaciji ovih aktivnosti a kroz nekoliko radionica „Savladaj strah od učenja“ i „Socijalne kompetencije“ autorke i realizatorke programa su zajedno sa učesnicima izvodili zaključke iznalaženjem prihvatljivog plana za rješavanje pojedinih problema.

Za svaku od ovih aktivnosti  su konstatovani razlozi postojanja, načini organizovanja i realizacije. Ukazano na razloge eventualnog neuspjeha kao i  pogrešnog pristupa u realizaciji ovih aktivnosti.

Uz konstataciju da ipak ova oblast nije dovoljno definisana, da postoje problemi u motivaciji kako nastavnika tako i učenika za dodatni rad, ali da svakako treba aktivnije raditi na afirmisanju ovih aktivnosti.

Naravno veoma bitna stvar osim planiranja i realizacije ovih aktivnosti je i njihova adekvatna evidencija.

 Učesnike seminara je pozdravio direktor škole

Učesnici seminara su bili pažljivi!

 Posvećeni!

I zadovoljni!

Nakon završenog seminara i njegove evaluacije slijedi izrada konkretnih zadataka i dodjela certifikata.