Etos

Etos

Podrška učenicima – profesionalna orijentacija

Pohvale i nagrade učenicima

U školi je evidentna primjena PRAVILNIKA  O  POHVALJIVANJU  I  NAGRAĐIVANJU  UČENIKA kojim se  propisuju  vrste pohvala i nagrada koje mogu dobiti učenici, kao i uslovi i način njihovog dodjeljivanja .

U cilju pedagoškog podsticanja učenici se pohvaljuju i nagrađuju.

Pohvale i nagrade mogu učenicima dodjeljivati organi škole.

Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i ustanove i druga pravna i fizička lica.

Pohvale i nagrade obavezno se evidentiraju. Pohvale i nagrade dodjeljuju se učenicima za ukupan uspjeh u učenju i vladanju , za uspjeh u radu i učenju u pojedinim nastavnim predmetima , kao i za uspješno učestvovanje u pojedinim vannastavnim aktivnostima .
Učenik može dobiti pohvalu za :
1 ) odličan uspjeh i primjerno vladanje ;
2 ) postignut izuzetan uspjeh iz pojedinih nastavnih oblasti , kao i za izuzetan uspjeh u pojedinim vannnastavnim aktivnostima ;
3 ) osvojeno prvo , drugo ili treće mjesto na školskim takmičenjima ;
4 ) " Učenika generacije "(dodjeljuju se učenicima završnog razreda)
5 ) " Sportistu generacije "(dodjeljuju se učenicima završnog razreda)

Pohvale mogu biti pismene i usmene .
Usmenu pohvalu učenik dobija za ostvarene rezultate u radu , učenju i ponašanju u toku nastavnog perioda i saopštava ih odjeljenjski starješina pred odjeljenjem i roditeljima .
Pismenu pohvalu odjeljenskog starješine i odjeljenskog veća učenik dobija za ostvarene rezultate u radu , učenju i ponašanju , kao i za učestvovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole ,  na kraju klasifikacionog perioda  ili na kraju prvog polugodišta i upisuju se u upisnicu.

Pohvale učenicima, na prijedlog odjeljenskog starješine i odjeljenskog veća , dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole .

Učenici koji na kraju nastavne godine postignu opšti odličan uspjeh i primjerno vladanje , pohvaljuju se za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje .
Pohvala za postignut izuzetan  uspjeh iz pojedinog nastavnog predmeta , odnosno za postignut izuzetan  uspjeh u pojedinim vannastavnim aktivnostima , dodjeljuje se učenicima koji su se tokom nastavne godine posebno isticali u tim nastavnim oblastima.

Pohvala " Učenik generacije " dodjeljuje se učeniku završnog razreda , na kraju nastavne godine , pod uslovom da je učenik:
1 ) postigao odličan opšti uspjeh i primjerno vladanje iz svih nastavnih predmeta , od prvog do završnog razreda;
2 ) da se tokom školovanja isticao u vannastavnim aktivnostima ;
3 ) da se tokom školovanja isticao u pružanju pomoći drugim učenicima, razvijanju odnosa drugarskog povjerenja, otvorenosti, iskrenosti među učenicima i da uživa povjerenje među svojim drugovima;
4 ) da je tokom školovanja imao pravilan i korektan odnos prema nastavnicima , stručnim saradnicima i drugim zaposlenicima u Školi, kao i prema roditeljima drugih učenika.
Pohvala " Sportista generacije " dodjeljuje se jednom učeniku završnog razreda koji je u toku školovanja postigao izuzetne rezultate u sportskim aktivnostima i najmanje opšti vrlo dobar uspjeh iz nastavnih predmeta i primjerno vladanje.
Nagrade se dodjeljuju učenicima kao priznanje za izuzetan uspjeh postignut u učenju i radu u svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima , kao i priznanje za osvojeno mjesto na takmičenjima  koje je Škola organizovala ili u njima učestvovala.

Nagrade se dodjeljuju na kraju nastavne godine.
Nagrade dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole , na prijedlog direktora i odjeljenskog starješine , po pribavljenom mišljenju odjeljenskog veća ili stručnog aktiva , odnosno na prijedlog organa ili organizacije u kojoj se ostvaruje program praktične nastave , odnosno prakse.
Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i donatori , odnosno sponzori , na osnovu kriterijuma  koje propišu svojim aktima.
Nagrade se mogu dodjeljivati u vidu posebnih diploma , uvjerenja , knjiga , a u izuzetnim slučajevima i u novčanim iznosima.
Učenici se mogu nagraditi i na sljedeći način:
1 ) upućivanjem na ekskurziju, ljetovanje, zimovanje i sl. .
2 ) posjetom pozorišnim i filmskim predstavama , koncertima , sportskim manifestacijama i sl. .
3 ) kupovinom knjiga, sportske opreme , školskih rekvizita i pribora i sl.
                                                       

 

                                                  

 

Prava i dužnosti učenika

Prava učenika

Škola obezbjeđuje učeniku sljedeća prava:
     1) da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;
     2) na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu);
     3) da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
     4) da traži komisijsku provjeru svoga znanja u toku trajanja nastave;
     5) da podnosi prigovor na ocjenu na kraju klasifikacionog perioda, nastavne godine ili na ispitu;
     5a) da učestvuje na takmičenju iz nastavnih predmeta, odnosno oblasti;
     6) da učestvuje u izradi uputstva koje sadrži njegova prava i obaveze;
     7) na blagovremenu i potpunu informaciju o svojim pravima i obavezama;
     8) na zaštitu od svih vrsta nasilja u školi, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja;
     9) na odsustvovanje iz škole, uz najavu roditelja, odnosno staratelja, u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
     10) na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada;
     11) druga prava utvrđena statutom ustanove.
     Predstavnici učeničkog parlamenta imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa škole kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za učenike (učenički standard, slobodne aktivnosti i slično).
     Nivoe takmičenja, način i uslove organizovanja i pravila takmičenja, kao i sadržaj i oblik diplome koja se dodeljuje propisuje Ministarstvo, na predlog Ispitnog centra.

Dužnosti učenika

Učenik ima dužnost da:
     1) redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;
     2) se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa škole;
     3) uredno pohađa nastavu;
     4) blagovremeno pravda izostanke;
     5) za vrijeme časa ne ometa izvođenje nastave i rad u odjeljenju;
     6) za vrijeme trajanja časa ne napušta čas, bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;
     7) se prema nastavnicima ophodi pristojno;
     8) poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
     9) čuva imovinu škole;
     10) njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
     11) učestvuje u dežurstvima škole;
     12) poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
     13) druge dužnosti utvrđene statutom ustanove.

UČENIČKI PARLAMENT

U cilju razvijanja inicijative, samostalnosti, discipline i odgovornosti učenika za uspjeh u savladavanju svih oblika obrazovno - vaspilnog rada, razvijanja osjećaja pripadnosti kolektivu i  važnosti za funkcionisanje zajednice i poštovanja pravila školskog odnosno kućnog reda, u Školi se obrazuje Učenički parlament.                 

Predstavnici učeničkog parlamenta  učestvuju u radu organa škole preko svojih izabranih predstavnika.

Odjeljenske zajednice organizuju, prate i analiziraju rad učenika, učenja, probleme discipline, vaspitanja učenika i vode računa o čuvanju školske imovine.

Učenički parlament Škole koordinira rad odjeljenskih zajednica.

Učenički parlament Srednje škole čine svi učenici škole organizovani u odjeljenjskim zajednicama. Školski učenički parlament djeluje preko Odbora kojeg čine po dva predstavnika iz svake odjeljenjske zajednice  i zborova učenika. Odbor učeničkog parlamenta zasijeda u sjednicama a zakazuje prema potrebi više puta a zbor učenika obavezno jedan put godišnje. Odbor učeničkog parlamenta Srednje skole bira predsjednika Odbora koji je  predsjednik učeničkog parlamenta, zatim sekretara i blagajnika. Učenički parlament utvrdjuje Pravila organizovanja i na početku svake školske godine, nakon konstituisanja Odbora učeničkog parlamenta, donosi operativni plan rada za tekuću školsku godinu koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada.         

Osnovni zadaci učeničkog parlamenta su:

       da omogući učenicima da učestvuju u odlučivanju o pitanjima iz života i rada škole ličnim izjašnjavanjem i preko predstavnika u Stručne organe  škole,

       da obezbjedjuju učenicima da samostalno donose programe rada svojih kolektiva, da biraju svoja rukovodstva i svoje predstavnike u Stručne organe škole

       da osposobljavaju učenike za demokratsku proceduru i predlaganje, razmatranje i zauzimanje stavova po bitnim pitanjima o kojim se odlučuje, da donose odluke i zaključke i u njihovoj realizaciji da imaju odgovoran odnos i stav prema njima.

Učenički parlament u školi vodi Irena Ivanović.