Pohvale i nagrade učenicima

Pohvale i nagrade učenicima

U školi je evidentna primjena PRAVILNIKA  O  POHVALJIVANJU  I  NAGRAĐIVANJU  UČENIKA kojim se  propisuju  vrste pohvala i nagrada koje mogu dobiti učenici, kao i uslovi i način njihovog dodjeljivanja .

U cilju pedagoškog podsticanja učenici se pohvaljuju i nagrađuju.

Pohvale i nagrade mogu učenicima dodjeljivati organi škole.

Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i ustanove i druga pravna i fizička lica.

Pohvale i nagrade obavezno se evidentiraju. Pohvale i nagrade dodjeljuju se učenicima za ukupan uspjeh u učenju i vladanju , za uspjeh u radu i učenju u pojedinim nastavnim predmetima , kao i za uspješno učestvovanje u pojedinim vannastavnim aktivnostima .
Učenik može dobiti pohvalu za :
1 ) odličan uspjeh i primjerno vladanje ;
2 ) postignut izuzetan uspjeh iz pojedinih nastavnih oblasti , kao i za izuzetan uspjeh u pojedinim vannnastavnim aktivnostima ;
3 ) osvojeno prvo , drugo ili treće mjesto na školskim takmičenjima ;
4 ) " Učenika generacije "(dodjeljuju se učenicima završnog razreda)
5 ) " Sportistu generacije "(dodjeljuju se učenicima završnog razreda)

Pohvale mogu biti pismene i usmene .
Usmenu pohvalu učenik dobija za ostvarene rezultate u radu , učenju i ponašanju u toku nastavnog perioda i saopštava ih odjeljenjski starješina pred odjeljenjem i roditeljima .
Pismenu pohvalu odjeljenskog starješine i odjeljenskog veća učenik dobija za ostvarene rezultate u radu , učenju i ponašanju , kao i za učestvovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole ,  na kraju klasifikacionog perioda  ili na kraju prvog polugodišta i upisuju se u upisnicu.

Pohvale učenicima, na prijedlog odjeljenskog starješine i odjeljenskog veća , dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole .

Učenici koji na kraju nastavne godine postignu opšti odličan uspjeh i primjerno vladanje , pohvaljuju se za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje .
Pohvala za postignut izuzetan  uspjeh iz pojedinog nastavnog predmeta , odnosno za postignut izuzetan  uspjeh u pojedinim vannastavnim aktivnostima , dodjeljuje se učenicima koji su se tokom nastavne godine posebno isticali u tim nastavnim oblastima.

Pohvala " Učenik generacije " dodjeljuje se učeniku završnog razreda , na kraju nastavne godine , pod uslovom da je učenik:
1 ) postigao odličan opšti uspjeh i primjerno vladanje iz svih nastavnih predmeta , od prvog do završnog razreda;
2 ) da se tokom školovanja isticao u vannastavnim aktivnostima ;
3 ) da se tokom školovanja isticao u pružanju pomoći drugim učenicima, razvijanju odnosa drugarskog povjerenja, otvorenosti, iskrenosti među učenicima i da uživa povjerenje među svojim drugovima;
4 ) da je tokom školovanja imao pravilan i korektan odnos prema nastavnicima , stručnim saradnicima i drugim zaposlenicima u Školi, kao i prema roditeljima drugih učenika.
Pohvala " Sportista generacije " dodjeljuje se jednom učeniku završnog razreda koji je u toku školovanja postigao izuzetne rezultate u sportskim aktivnostima i najmanje opšti vrlo dobar uspjeh iz nastavnih predmeta i primjerno vladanje.
Nagrade se dodjeljuju učenicima kao priznanje za izuzetan uspjeh postignut u učenju i radu u svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima , kao i priznanje za osvojeno mjesto na takmičenjima  koje je Škola organizovala ili u njima učestvovala.

Nagrade se dodjeljuju na kraju nastavne godine.
Nagrade dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole , na prijedlog direktora i odjeljenskog starješine , po pribavljenom mišljenju odjeljenskog veća ili stručnog aktiva , odnosno na prijedlog organa ili organizacije u kojoj se ostvaruje program praktične nastave , odnosno prakse.
Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i donatori , odnosno sponzori , na osnovu kriterijuma  koje propišu svojim aktima.
Nagrade se mogu dodjeljivati u vidu posebnih diploma , uvjerenja , knjiga , a u izuzetnim slučajevima i u novčanim iznosima.
Učenici se mogu nagraditi i na sljedeći način:
1 ) upućivanjem na ekskurziju, ljetovanje, zimovanje i sl. .
2 ) posjetom pozorišnim i filmskim predstavama , koncertima , sportskim manifestacijama i sl. .
3 ) kupovinom knjiga, sportske opreme , školskih rekvizita i pribora i sl.