Pohvale i nagrade učenicima

Pohvale i nagrade učenicima

U školi je evidentna primjena PRAVILNIKA  O  POHVALJIVANJU  I  NAGRAĐIVANJU  UČENIKA kojim se  propisuju  vrste pohvala i nagrada koje mogu dobiti učenici, kao i uslovi i način njihovog dodjeljivanja.

U cilju pedagoškog podsticanja učenici se pohvaljuju i nagrađuju.

Pohvale i nagrade obavezno se evidentiraju. Pohvale i nagrade dodjeljuju se učenicima za ukupan uspjeh u učenju i vladanju, za uspjeh u radu i učenju u pojedinim nastavnim predmetima, kao i za uspješno učestvovanje u pojedinim vannastavnim aktivnostima.
Učenik može dobiti pohvalu za:
1 ) odličan uspjeh i primjerno vladanje;
2 ) postignut izuzetan uspjeh iz pojedinih nastavnih oblasti , kao i za izuzetan uspjeh u pojedinim vannnastavnim aktivnostima;
3 ) osvojeno prvo , drugo ili treće mjesto na školskim takmičenjima;
4 ) " Učenika generacije "(dodjeljuju se učenicima završnog razreda);
5 ) " Sportistu generacije "(dodjeljuju se učenicima završnog razreda).

Pohvale mogu biti pismene i usmene .
Usmenu pohvalu učenik dobija za ostvarene rezultate u radu, učenju i ponašanju u toku nastavnog perioda i saopštava ih odjeljenjski starješina pred odjeljenjem i roditeljima.
Pismenu pohvalu odjeljenskog starješine i odjeljenskog veća učenik dobija za ostvarene rezultate u radu, učenju i ponašanju, kao i za učestvovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole,  na kraju klasifikacionog perioda  ili na kraju prvog polugodišta i upisuju se u upisnicu.

Pohvale učenicima, na predlog odjeljenskog starješine i odjeljenskog vijeća, dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole .

Učenici koji na kraju nastavne godine postignu opšti odličan uspjeh i primjerno vladanje, pohvaljuju se za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje.
Pohvala za postignut izuzetan  uspjeh iz pojedinog nastavnog predmeta, odnosno za postignut izuzetan  uspjeh u pojedinim vannastavnim aktivnostima, dodjeljuje se učenicima koji su se tokom nastavne godine posebno isticali u tim nastavnim oblastima.

Pohvala " Učenik generacije " dodjeljuje se učeniku završnog razreda, na kraju nastavne godine, pod uslovom da je učenik:
1 ) postigao odličan opšti uspjeh i primjerno vladanje iz svih nastavnih predmeta , od prvog do završnog razreda;
2 ) da se tokom školovanja isticao u vannastavnim aktivnostima;
3 ) da se tokom školovanja isticao u pružanju pomoći drugim učenicima, razvijanju odnosa drugarskog povjerenja, otvorenosti, iskrenosti među učenicima i da uživa povjerenje među svojim drugovima;
4 ) da je tokom školovanja imao pravilan i korektan odnos prema nastavnicima, stručnim saradnicima i drugim zaposlenicima u Školi, kao i prema roditeljima drugih učenika.
Pohvala " Sportista generacije " dodjeljuje se jednom učeniku završnog razreda koji je u toku školovanja postigao izuzetne rezultate u sportskim aktivnostima i najmanje opšti vrlo dobar uspjeh iz nastavnih predmeta i primjerno vladanje.


Nagrade se dodjeljuju učenicima kao priznanje za izuzetan uspjeh postignut u učenju i radu u svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, kao i priznanje za osvojeno mjesto na takmičenjima koje je Škola organizovala ili u njima učestvovala. Nagrade se dodjeljuju na kraju nastavne godine. Nagrade dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole, na predlog direktora i odjeljenskog starješine, po pribavljenom mišljenju odjeljenskog veća ili stručnog aktiva, odnosno na predlog organa ili organizacije u kojoj se ostvaruje program praktične nastave, odnosno prakse.
Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i donatori , odnosno sponzori , na osnovu kriterijuma  koje propišu svojim aktima.
Nagrade se mogu dodjeljivati u vidu posebnih diploma, uvjerenja, knjiga, a u izuzetnim slučajevima i u novčanim iznosima.
Učenici se mogu nagraditi i na sljedeći način:
1 ) upućivanjem na ekskurziju, ljetovanje, zimovanje i sl;
2 ) posjetom pozorišnim i filmskim predstavama, koncertima, sportskim manifestacijama i sl;
3 ) kupovinom knjiga, sportske opreme, školskih rekvizita i pribora i sl.