Prava i dužnosti učenika

Prava i dužnosti učenika

Prava učenika

Škola obezbjeđuje učeniku sljedeća prava:
     1) da na početku školske godine dobije uputstvo koje sadrži prava i obaveze učenika;
     2) na kvalitetan obrazovno-vaspitni rad (nastavu);
     3) da iskaže mišljenje o radu nastavnika;
     4) da traži komisijsku provjeru svoga znanja u toku trajanja nastave;
     5) da podnosi prigovor na ocjenu na kraju klasifikacionog perioda, nastavne godine ili na ispitu;
     5a) da učestvuje na takmičenju iz nastavnih predmeta, odnosno oblasti;
     6) da učestvuje u izradi uputstva koje sadrži njegova prava i obaveze;
     7) na blagovremenu i potpunu informaciju o svojim pravima i obavezama;
     8) na zaštitu od svih vrsta nasilja u školi, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja;
     9) na odsustvovanje iz škole, uz najavu roditelja, odnosno staratelja, u trajanju od pet radnih dana u toku nastavne godine;
     10) na učestvovanje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada;
     11) druga prava utvrđena statutom ustanove.
     Predstavnici učeničkog parlamenta imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa škole kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za učenike (učenički standard, slobodne aktivnosti i slično).
     Nivoe takmičenja, način i uslove organizovanja i pravila takmičenja, kao i sadržaj i oblik diplome koja se dodeljuje propisuje Ministarstvo, na predlog Ispitnog centra.

Dužnosti učenika

Učenik ima dužnost da:
     1) redovno, marljivo i savjesno radi na usvajanju znanja i sticanju opšte kulture;
     2) se pridržava školskih propisa, savjeta, uputstava i odluka nastavnika, direktora i organa škole;
     3) uredno pohađa nastavu;
     4) blagovremeno pravda izostanke;
     5) za vrijeme časa ne ometa izvođenje nastave i rad u odjeljenju;
     6) za vrijeme trajanja časa ne napušta čas, bez prethodno dobijenog odobrenja nastavnika;
     7) se prema nastavnicima ophodi pristojno;
     8) poštuje ličnost drugih učenika i njeguje drugarske i humane odnose;
     9) čuva imovinu škole;
     10) njeguje čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
     11) učestvuje u dežurstvima škole;
     12) poštuje pravila školskog, odnosno kućnog reda;
     13) druge dužnosti utvrđene statutom ustanove.