Resursi

Resursi

Materijalno tehnički

Škola raspolaže sa 3.056 m2 korisne površine.

Učionički prostor čine:

-14 učionica,

- 6 kabineta (za drvopreradu, dva kabineta informatike, kabinet EKO NET, kabinet za pravnu grupu, kabinet za ugostiteljsku struku)

Tu je zatim fiskulturna sala 740 m2 , radionički prostor 414 m2, kancelarije 135 m2,  zbornica 42 m2, biblioteka, holovi, sanitarni čvorovi 547 m2, prodavnica 30m2, restoran, kuhinja.

Škola raspolaže sa pratećim objektima:

-      - sportski poligon 3.225 m2

-      - arboretum 17.105 m2

-      - šumski rasadnik 0,25 ha.

Potkategorije

 • Ljudski
 • Školski odbor

              Školom upravlja Školski odbor.

  Školski, odnosno upravni odbor ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja čine: jedan predstavnik zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva, odnosno četiri predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, jedan predstavnik socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja.
       Školski, odnosno upravni odbor ustanove:
       1) usvaja program razvoja;
       2) usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
       3) razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
       3a) donosi odluku o organizovanju školskog sportskog društva, odnosno kluba;
       4) donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
       5) donosi godišnji finansijski plan;
       6) usvaja periodični i godišnji račun;
       7) predlaže promjenu naziva i sjedišta ustanove;
       8) rješava, kao drugostepeni organ, o pravima učenika, odnosno korisnika usluga, u skladu sa zakonom;
       9) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.
       Školski, odnosno upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova, ako statutom ustanove nije predviđeno da o pojedinim pitanjima odlučuje druga većina.
       Članovi školskog, odnosno upravnog odbora su dužni da zastupaju interese i stavove organa koji su ih izabrali.

              Članovi Školskog odbora biraju se na period od 4 godine, osim predstavnika roditelja koji se bira na dvije godine.

  Školski odbor JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“Berane čine:

  1.    Mara Rakočević, predsjednik,

  2.    Milena Kljajić, član,

  3.    Gordana Milićević, član,

  4.    Dejan Golubović, član,

  5.    Rade Jolić, član,

  6.    Branko Šćekić, član,

  7.    Maja Joksimović, član.