Ljudski

Ljudski

Tehničko osoblje

 

 

Radi efikasnijeg, cjelishodnijeg, funkcionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja stručnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova u Školi se organizuje sekratarijat Škole, koji obuhvata administrativno - računovodstvenu službu i tehničku službu.

Tehničku službu čine:

- Radnik na poslovima zagrijavanja(ložač)

- Radnice na poslovima održavanja higijene

- Radnik na održavanju objekta i opreme(domar)

- ICT koordinator

Radnik/ca na održavanju objekta i opreme:

-       -odgovora za čuvanje školske zgrade, ispravnost instalacija i inventar Škole;

-      - obezbjedjuje ispravno funkcionisanje instalacija, nastavnih sredstava, nastavne opreme i svih uredjeja u Školi;

-       -stara se o funkcionalnom korišćenju inventara;

-      - kontrola stanja namještaja, opreme i inventara po učionicama i vodjenje evidencije o nastalim štetama;

-       -vrši nabavku potrošnog i drugog materijala za čišćenje, održavanje Škole;

-       -obavještava sekretara i direktora škole o nastalim štetama u Školi;

-       -vrši zastakljivanje prozora i vrata;

-      -vodi brigu o ispravnosti vatrogasnih aparata;

-       -vrši sve opravke manjeg obima na namještaju, nastavnim sredstvima i instalacijama;

-       -održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu;

-       -obavlja dežurstvo za vrijeme školskog odmora;

-       -pruža tehničku pomoć za vrijeme svečanosti, manifestacija, priredbi, koje organizuje Škola;

-       -brine o sportskim rekvizitima u fiskulturnoj sali odnosno poligonu;

-       -radi na poslovima generalnog čišćenja i krečenja objekta;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.

Radnik/ca  na poslovima grijanja:

-       -rukuje i održava uredjaje i instalacije grijanja;

-      - vrši opravke na sistemu grijanja;

-       -stara se da školski objekat bude blagovremeno zagrijan i instalacije budu uvijek ispravne;

-       -blagovremeno podnosi zahtjev za nabavku ogrijeva;

-      - pomaže u poslovima generalnog čišćenja i krečenja Škole;

-       -održava poslove kotlarnice i drži ih u urednom stanju;

-       -pomaže domaru u poslovima održavanja objekta i opreme van perioda grijanja;

-       -održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu van perioda grijanja;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.       

Poslovi radnika/ce na održavanju higijene su:

-      - održavanje higijene u učionicama, laboratorijama, kabinetima, salama, holovima i drugim prostorijama Škole;

-       -čišćenje i pranje  podova, prozora, vrata, zidova, školskih tabli, holova i stepeništa;

-       -svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija sanitarnih čvorova;

-       -održavanje čistoće dvorišta;

-      - rad na održavanju travnatih površina i zelenila u školskom dvorištu;

-       -provjetravanje školskih prostorija;

-       -održavanje cvijeća u prostorijama Škole;

-       -prateći poslovi za vrijeme školskih manifestacija i svečanosti;

-       -prijavljivanje izgubljenih, odnosno zaboravljenih stvari;

-      - briga i odgovornost za zaduženu radnu uniformu, pribor i sredstva rada sa kojima rukuje;

-       -prijavljivanje oštećenja i kvarova na instalacijama, inventaru i drugoj opremi;

-       -vrši poslove dežurstva prema utvrđenom rasporedu;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.

Poslovi ICT koordinatora/ke su: 

-       -održavanje računarske mreže;

-       -održavanje sistemskog softvera;

-       -održavanje aplikativnog softvera;

-       -održavanje komunikacione opreme i komunikacionih instalacija u Školi;

-       -vrši obuku zaposlenih za rad na računaru;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

 

 

Administrativno računovodstvena služba

 

 

Radi efikasnijeg, cjelishodnijeg, funkcionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja stručnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova u Školi se organizuje sekratarijart Škole, koji obuhvata administrativno - računovodstvenu službu i tehničku službu.

Poslovi sekretara/ke su:

 

1. Poslovi u vezi sa organizacijom  rada Sekretarijata Škole:

-organizuje rad sekretarijata Škole;

-prati i usklađuje rad zaposlenih u službama koje čine sekretarijat Škole;

-prati izvršenje postavljenih zadataka zaposlenih u sekretarijatu Škole;

2. Poslovi iz djelokruga pravne službe:

-izrada nacrta i predloga opštih akata i drugih akata Škole;

-praćenje i sprovođenje postupka donošenja opštih akata i pružanje pravno-stručne pomoći članovima odgovarajućih komisija, kao i obrada tih akata od nacrta do objavljivanja konačnih tekstova;

-pravno-stručna obrada svih predmeta koji se dostavljaju na mišljenje, saglasnost, donošenje, odnosno usvajanje;

-izrada svih vrsta ugovora koji se odnose na rad Škole;

-praćenje zakonskih i drugih propisa i ukazivanje na obaveze koje proističu iz njih;

-praćenje primjene Statuta i opštih akata i pripremanje predloga za izmjene i dopune tih akata;

-pripremanje tužbi, predloga odgovora na tužbe, ulaganje žalbi, kao i zastupanje kod nadležnih institucija, organa, ustanova sudova i dr. po punomoćju  direktora;

-prisustvovanje sjednicama Školskog odbora, stručnih organa i tijela radi davanja potrebnih stručnih objašnjenja, tumačenja i mišljenja;

-obavljanje poslova oko upisa u sudski registar, zemljišne knjige, osiguranja i drugih poslova  u vezi sa statusom, pravima i obavezama Škole;

-pravno-tehnički poslovi oko konstituisanja školskog odbora, disciplinski postupak  poslove stalnih i povremenih komisija;

      3. Poslovi iz djelokruga Školoskog odbora:

-obavlja sve  stručne poslove za potrebe Školskog odbora i drugih organa Škole;

-priprema i obrađuje materijale koje razmatraju Školski odbor i drugi organi Škole;

-prisustvuje sjednicama Školskog odbora, radi vođenja zapisnika, davanja objašnjenja i tumačenja propisa;

-stara se pod nadzorom direktora Škole da se  odluke Školskog odbora  blagovremeno izvršavaju;

-radi i ostale poslove u vezi sa svakodnevnim radom ovih organa;

      4.Poslovi iz oblasti kadrovske problematike:

-stručne i administrativno-tehničke poslove kod sprovođenja konkursa za izbor radnika Škole;

-stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa prestankom radnog odnosa, raspoređivanja  i drugim promjenama statusa radnika;

-vođenje kadrovske evidencije za radnike Škole;

-obavljanje poslova oko prijavljivanja radnika kod nadležnih organa zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja;

-pripremanje  i dostavljanje raznih izvještaja, obavještenja i podataka za Školski odbor i  organe van Škole;

-obavljanje i drugih kadrovskih poslova.

-vodi evidenciju o obavezi polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i ostalih zaposlenih  za koje je ta obaveza ustanovljena  zakonom , drugim propisima i ovim pravilnikom;

      5. Poslovi evidencije, statistike, plana i analize obuhvataju:

-evidenciju o zaposlenima u Školi;

-evidenciju o platama zaposlenih;

-evidenciju o povredama na radu;

-dosijea zaposlenih u Školi;

-matična knjiga zaposlenih;

-evidencija o opštim aktima Škole ;

-evidenciju o ljekarskim pregledima  zaposlenih;

-evidenciju o obrazovanju, stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika putem polaganja stručnih ispita, sticanja specijalizacija, učestvovanju na seminarima, kursevima, simpozijumima, savjetovanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja;

-evidenciju o svim radnicima Škole sa opštim i posebnim podacima;

-evidenciju po pečatu i štambilju Škole;

      6. Poslovi  u vezi sa učenicima:

-poslovi u vezi sa upisom učenika i prestanka svojstva  učenika;

-izdavanje raznih uvjerenja učenicima o redovnom školovanju;

-vođenje evidencije o učenicima koji su oslobođeni od nastave fizičkog vaspitanja po razredima i odjeljenjima;

-evidencija o dodijeljenim pohvalama, nagradama  i drugim priznanjima;

-evidencija o dodijeljenim posebnim priznanjima i nagradama;

-evidencija o organizovanom prevozu učenika;

-evidencija o osiguranju učenika;

-evidencija o nestanku stvari učenika;

-evidencija o učenicima kojima je izrečena vaspitna mjera;

-evidencija izdatih svjedočanstava, diploma, ispisnica, i drugih javnih isprava po razredima i odjeljenjima;

-evidencija o prestanku statusa  redovnog učenika.

      7.Ostali administrativni poslovi:

-upisivanje podataka o učenicima u matičnu knjigu;

-administrativno-tehničko obrađivanje akata;

-otpremanje pošte;

-razvođenje akata i njihovo arhiviranje;

-čuvanje registracionog materijala ;

-predaja arhivske građe nadležnim institucijama;

-vođenje odgovarajućih evidencija u vezi sa administrativnim poslovanjem,

-obavlja i druge poslove  po nalogu direktora, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Škole.

 

      Poslovi računovođe su:

1. Poslovi prikupljanja, klasifikacije i registrovanje podataka

-        priprema i podnosi direktoru finansijski plan Šlole;

-        odgovoran je za tačno i ažurno vođenje računovodstva;

-        prati i primjenjuje propise iz oblasti računovodstva i finansija;

-        vrši isplate novčanih sredstava kod banke;

-        vrši isplatu putnih naloga i ostalih gotovinskih isplata;

-        vodi poslovne knjige, i to glavnu knjigu, dnevnik i pomoćne knjige;

-        vodi poslovnu knjigu nepokretne i pokretne imovine;

-        vodi registar ulaznih i izlaznih faktura;

-        vodi analitičku i sintetičku evidenciju o stanju i kretanju materijala, robe, obaveza prema dobavljačima, potraživanjima od kupaca ili korisnika usluga;

-        vodi analitičku i sintetičku evidenciju o stanju i kretanju državne imovine (nepokretne i pokretne);

-        vodi evidenciju o novčanim sredstvima kod banke;

-        vodi evidenciju blagajničkog poslovanja u blagajničkom dnevniku sa pratećom dokumentacijom;

-        vodi evidenciju i vrši obračun bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, naknada i drugih primanja;

-        vrši obračun amortizacije nepokretne i pokretne imovine;

-        dostavlja podatke o stanju u poslovnim knjigama komisiji za popis nepokretne i pokretne imovine;

-        zaključuje poslovne knjige na kraju fiskalne godine; i

-        odgovoran je za čuvanje poslovnih knjiga.

2. Poslovi računovodstvenog izvještavanja

-        priprema i podnosi direktoru izvještaje koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje Škole;

-        priprema i podnosi direktoru kvartalne i godišnje finansijske izvještaje Škole, u skladu sa propisima;

-        obavlja obradu svih podataka za Poresku upravu, Fond PIO i Ministarstvo; i

-        obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Sekretarijat škole vodi Dašić Zorica, dipl.pravnik.

Stručni saradnici

Pedagog

Rad pedagoga/škinje obuhvata poslove koji se odnose na: planiranje i programiranje, praćenje, unapređivanje, osavremenjivanje i racionalizaciju vaspitno-obrazovnog rada u Školi, rad sa učenicima, saradnja sa nastavnicima i roditeljima, pedagoško-instruktivni i istraživački rad:

-učestvovanje u izradi godišnjeg programa rada Škole; planova i programa za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada; vaspitnog rada sa učenicima; godišnjeg programa rada, operativnih mjesečnih planova rada i mjesečnih planova instruktivnog rada pedagoga;

-rada stručnih organa; profesionalni razvoj nastavnika,

-podrška učenicima na ispunjavanju obrazovnih i razvojnih zadataka,

-vannastavnih aktivnosti učenika;

-saradnja sa nastavnicima u izradi planova rada;

-predlaganje organizacionih rješenja obrazovno-vaspitnog rada;

-posjeta časovima obrazovno-vaspitnog rada i snimanje didaktičko-metodičke zasnovanosti rada na časovima;

-pružanje instruktivne pomoći nastavnicima kod: izrade raznih programskih sadržaja,  individualizacije nastavog procesa; učestvuje u izradi IROP-a: upoznaje odjeljensko vijeće sa učenikom i vrstom smetnje; pruža metodske i didaktičke preporuke; pomaže u izradi radnih i nastavnih listova, testova za internu/eksternu provjeru znanja;

-rad sa nastavnicima u pripremanju i planiranju neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (planiranje i pripremanje časa, izbor oblika, metoda, sredstava i organizacije rada i sl.);

-upoznavanje nastavnika sa savremenim didaktičkim inovacijama i njihovom praktičnom primjenom;

-kontinuirano praćenje: efikasnosti novih organizacionih oblika rada; postignutih rezultata učenika,  primjene novih obrazovnih programa, i sl.;

-identifikovanje nadarenih učenika, onih koji imaju problema u učenju i razvoju i organizovanje - ostvarivanje zadataka profesionalne orjentacije;

odgovarajućeg vaspitno-obrazovnog rada;

-učešće u izradi godišnjeg izvještaja o radu Škole i izrada periodičnih analiza i informacija o  uspjehu učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima;

-individualni i grupni rad sa učenicima;

-prepoznavanje nadarenih i učenika kojima je potreba dodatna podrška (teškoće u razvoju, socijalna, kulturološka deprivacije i sl.) i stvaranje optimalnih uslova za njihov razvoj i uspješno napredovanje;

-organizovanje savjetodavnog rada i nespredne podrške učenicima za koje se procijeni da im je potrebna podrša za poboljšanje uspjeha;

-strukturiranje i formiranje odjeljenja;

-ispitivanje  interesovanja učenika i njihovo adekvatno uključivanje u rad sekcija;

-saradnja sa učenicima kod pripremanja ekskurzija, izleta, posjeta, proslava, kulturnih, sportskih, humanitarnih i drugih aktivnosti;

-savjetodavna i instruktivna podrška, edukacija roditelja za unapređenje postignuća učenika;

-izrada izvještaja, informacija i analiza od interesa postignuža učenika i u vezi sa radom Škole;

- Vođenje program, dnevnika rada, evidencije o učenicima, pomaže u vođenju evidencije o učenicimai s posebnim obrazovnim potrebama (MEIS) i dr.

-radi na uvođenju savremenih oblika i metoda  rada; stručno obrazovanje i usavršavanje;

-rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima Škole;

-saradnja sa pedagoškim i psihološkim institucijama;

-i drugi poslovi u cilju unapređenja i razvoja obrazovno-vaspitnog rada Škole, u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

Pedagog škole je mr Nermina Zejnilović, profesor pedagogije- psihologije.

 

Bibliotekar

U biblioteci se vodi evidencija o nabavci i pozajmici knjiga. Nabavka knjiga i stručne literature uslovljena je potrebom realizacije nastavnog plana i programa. Svaki učenik i nastavnik, koji koristi bibliotečki fond, ima svoj numerisani karton. Fond knjiga je jedinstven, odnosno zajednički za profesore i učenike.

Poslovi bibliotekara/ke su:

            1.Planiranje i programiranje rada

-izrađivanje godišnjeg, mjesečnih i operativnih planova rada;

-planiranje i programiranje rada sa učenicima u biblioteci;

-pripremanje programa rada školske biblioteke;

-planiranje nabavke literature i periodičnih publikacija  namijenjenih učenicima ,nastavnicima i stručnim saradnicima;

            2. Obrazovno-vaspitni rad

-upoznavanje sa radom školske biblioteke, sa bibliotečkim fondom i mrežom biblioteka;

-upoznavanje sa vrstama bibliotečke građe i osposobljavanje za njeno samostalno korišćenje;

-pružanje pomoći pri izboru literature  i druge bibliotečke građe;

-ispitivanje potreba i interesovanja  učenika  za knjigama i drugom bibliotečkom građom;

-formiranje navike za samostalno nalaženje potrebnih informacija i razvijanje čitalačkih sposobnosti;

-razvijanje navika za čuvanje, zaštitu i rukovanje knjižnim fondom;

-razvijanje metoda samostalnog rada za korišćenje knjižnog materijala;

-pripremanje i realizovanje posebnih programa namijenjenih pojedinim grupama učenika (dopunska, dodatna nastava i vannastavne aktivnosti);

-uključivanje u rad  bibliotečke sekcije i pružanje pomoći u ostvarivanju programa sekcije;

            3. Saradnja sa nastavnicima i drugim stručnim saradnicima:

-pripremanje godišnjeg plana za obradu lektire;

-korišćenje knjižno-bibliotečke građe za nastavnike i stručne saradnike;

-informisanje stručnih aktiva, stručnih saradnika i direktora  Škole o nabavci nove stručne literature za pojedine obrazovne predmete, kao i didaktičko-metodičke i pedagoško- psihološke literature;

-saradnja sa nastavnicima o osposobljavanju učenika za samostalno korišćenje knjižne građe u školskoj biblioteci;

-učešće u izradi bibliografija i nabavci potrebne literature za ostvarivanje predviđenih projekata  i tema iz oblasti stručnog usavršavanja i unapređivanja  obrazovno-vaspitnog rada;

-organizovanje posebne  saradnje  sa nastavnicima  područnih škola o organizovanom i sistematskom korišćenju knjižnog fonda;

-pripremanje knjižne i drugih materijala za potrebe redovne, dodatne i dopunske nastave, slobodnih aktivnosti i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada;

-povremeno prisustvovanje roditeljskim sastancima radi davanja informacija o interesovanjima i potrebama učenika za čitanjem i podsticanjem roditelja da se i u porodičnom krugu njeguju i razvijaju čitalačke navike;

            4. Bibliotečko-informativna djelatnost:

-sistematsko informisanje nastavnika, učenika i uprave Škole o novim kjigama, listovima i časopisima;

-pripremanje tematskih izložbi o pojedinim izdanjima, autorima, akcijama, jubilejima, i sl.;

-pripremanje pisanih i usmenih prikaza knjiga, periodike i druge knjižne i neknjižne građe;

-izrađivanje pregleda i analiza o korišćenju knjižne građe po razredima, predmetima i odjeljenjima i sl.;

-vođenje bibliotečkog poslovanja, inventarisanje, klasifikacija, signiranje, katalogiziranje i dr.;

-izrađivanje azbučnog i stručnog kataloga;

-vođenje zbirnih i posebnih fondova knjiga u školskoj biblioteci;

-organizovanje i ostvarivanje međubibliotečke  pozajmice i saradnje;

-učešće u vođenju ljotopisa Škole;

            5.Kulturna i javna djelatnost:

-učestvovanje u planiranju i realizaciji kulturne i javne djelatnosti školske biblioteke;

-pripremanje i organizovanje kulturnih, takmičarskih i sabirnih akcija, književnih tribina, susreta, razgovora, prikupljanje knjiga i zavičajne građe, takmičenja, i drugih vidova aktivnosti u cilju popularizacije knjige;

-učestvovanje u pripremanju  i sakuplanju materijala za školska informativna glasila;

-ostvarivanje saradnje sa organizacijama i ustanovama u oblasti kulture, koje se organizovano bave radom sa djecom, posebno njihovim slobodnim vremenom (kulturno-umjetnička društva, centri za kulturu, gradske biblioteke);

-saradnja sa novinsko-izdavačkim kućama,  radio-televizijskim centrima,  pozorišnim kućama i sl.

            6.Stručno usavršavanje:

-permanentno stručno  obrazovanje i usavršavanje;

 -praćenje pedagoške literature, periodike, stručnih  recenzija i prikaza;

-praćenje stručne literature i periodike iz oblasti bibliotekarstva;

-učestvovanje na seminarima i stručnim savjetovanjima za školske bibliotekare;

-učestvovanje u radu aktiva školskih bibliotekara na nivou opštine, regiona i Republike;

            7.Ostali poslovi:

-stara se o pravilnoj primjeni tehničkih i zaštitnih mjera za čuvanje o održavanje bibliotečkog materijala;

-rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima Škole;

-savjetodavni rad sa roditeljima;

-i druge obaveze u cilju unapređivanja i razvoja obrazovno-vaspitnog rada Škole, u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

Bibliotekar škole je Irena Ivanović, profesor sa položenim bibliotekarskim ispitom.

 

Pomoćnik direktora

Pomoćnik/ca direktora/ce pomaže direktoru/ci u organizovanju obrazovno-vaspitnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, a naročito:

-u organizaciji sjednica Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva;

-u koordinaciji rada stručnih organa;

-u pripremi predloga godišnjeg plana rada i finansijskog plana Škole;

-u organizaciji rada Škole;

-u organizaciji racionalnog i efikasnog izvođenja  obrazovnog programa;

-u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

-u obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;

-u stvaranju uslova za rad Savjeta roditelja;

-u ostvarivanju prava i dužnosti učenika;

-u praćenju savjetodavne službe;

-se stara da pedagoška dokumentacija o neposrednom izvođenju nastave (godišnji, mjesečni, tematski planovi rada, zapisnik sa sjednice stručnih aktiva i sl.) budu valjano i blagovremeno urađeni;

-u usklađivanju saradnje nastavnika,učenika i roditelja;

-organizovanju i staranju o blagovremenoj i tačnoj izradi statističkih i drugih podataka koji se dostavljaju nadležnim organima;

-u praćenju i usklađivanju rada sekretarijata Škole;

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora Škole, u skladu  sa  zakonom i Statutom.

Pomoćnik direktora je Naser Gargović , diplomirani inženjer drvoprerade. Prije stupanja na funkciju pomoćnika direktora obavljao je poslove profesora drvopreradjivačke  grupe predmeta.

Direktor

Školom rukovodi direktor.

Direktor  je i pedagoški rukovodilac. Poslovi direktora/ce  su:

1.      planira, organizuje i rukovodi radom Škole;

2.      organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;

3.      obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;

4.      priprema predlog godišnjeg plana i programa rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje;

5.      rukovodi radom Nastavničkog vijeća;

6.      vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika  i drugih zaposlenih u Školi;

7.      vrši stručno-pedagoški nadzor;

8.      predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

9.      odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Škole;

10.  podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje;

11.  zastupa i predstavlja Školu i odgovoran je  za zakonitost rada Škole ;

12.  izvršava odluke Školskog odbora;

13.  obrazuje komisiju za provjeru znanja učenika u toku trajanja nastave na zahtjev učenika, roditelja  ili staratelja;

14.  predlaže godišnji finansijski plan Škole;

15.  predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju;

16.  podnosi Školskom odboru izvještaj o radu, u skladu sa Zakonom;

17.  sarađuje sa roditeljima  i sredinom;

18.  odlučuje o podjeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima  i raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine nastavnike, na predlog Nastavničkog vijeća,

19.   bira i razrješava pomoćnika direktora;

20.  Raspisuje javni konkurs za izbor nastavnika , stručnih saradnika i saradnika u nastavi;

21.  određuje mentora, na predlog stručnog aktiva;

22.  donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada do pet dana;

23.  stara se da Škola obavijesti roditelje o učeniku koji redovno ne pohađa nastavu,  ili je prestao da pohađa nastavu;

24.  brine o saradnji Škole sa roditeljima (roditeljski sastanci, časovi za razgovor i drugi oblici sradnje);

25.  odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika;

26.  prisustvuje obrazovno-vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje  rada;

27.  stvara uslove za rad Savjeta roditelja;

28.  potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika, u skladu sa zakonom;

29.  prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za poboljšanje toga rada;

30.  obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije  i imovine Škole;

31.  donosi rješenje o isključenju učenika iz Škole, na osnovu odluke Nastavničkog vijeća;

32.  donosi rješenje o prestanku statusa  redovnog učenika, u skladu sa zakonom;

33.  donosi rješenje o poništenju ispita, odnosno svjedočanstava, u skladu sa zakonom;

34.  zaključuje ugovor o nastavi, u skladu sa zakonom;

35.  potpisuje sporazum o načinu ispunjavanja obaveza učenika koji paralelno stiče obrazovanje;

36.  podnosi zahtjev za pokretanje postupka usmjeravanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, u skladu sa zakonom;

37.  određuje zaposlenog za poslove javnih nabavki;

38.  obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Direktor  Škole je Vujica Popović, diplomirani mašinski inženjer. Na radnom mjestu direktora Škole nalazi se od 14. 02. 2011. godine. Prije stupanja na ovu funkciju obavljao je poslove profesora mašinske grupe predmeta, a od 1998. godine bio je pomoćnik direktora u JU Srednja stručna škola ,,Vukadin Vukadinović“ u Beranama.