Administrativno računovodstvena služba

Administrativno računovodstvena služba

 

 

Radi efikasnijeg, cjelishodnijeg, funkcionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja stručnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova u Školi se organizuje sekratarijart Škole, koji obuhvata administrativno - računovodstvenu službu i tehničku službu.

Poslovi sekretara/ke su:

 

1. Poslovi u vezi sa organizacijom  rada Sekretarijata Škole:

-organizuje rad sekretarijata Škole;

-prati i usklađuje rad zaposlenih u službama koje čine sekretarijat Škole;

-prati izvršenje postavljenih zadataka zaposlenih u sekretarijatu Škole;

2. Poslovi iz djelokruga pravne službe:

-izrada nacrta i predloga opštih akata i drugih akata Škole;

-praćenje i sprovođenje postupka donošenja opštih akata i pružanje pravno-stručne pomoći članovima odgovarajućih komisija, kao i obrada tih akata od nacrta do objavljivanja konačnih tekstova;

-pravno-stručna obrada svih predmeta koji se dostavljaju na mišljenje, saglasnost, donošenje, odnosno usvajanje;

-izrada svih vrsta ugovora koji se odnose na rad Škole;

-praćenje zakonskih i drugih propisa i ukazivanje na obaveze koje proističu iz njih;

-praćenje primjene Statuta i opštih akata i pripremanje predloga za izmjene i dopune tih akata;

-pripremanje tužbi, predloga odgovora na tužbe, ulaganje žalbi, kao i zastupanje kod nadležnih institucija, organa, ustanova sudova i dr. po punomoćju  direktora;

-prisustvovanje sjednicama Školskog odbora, stručnih organa i tijela radi davanja potrebnih stručnih objašnjenja, tumačenja i mišljenja;

-obavljanje poslova oko upisa u sudski registar, zemljišne knjige, osiguranja i drugih poslova  u vezi sa statusom, pravima i obavezama Škole;

-pravno-tehnički poslovi oko konstituisanja školskog odbora, disciplinski postupak  poslove stalnih i povremenih komisija;

      3. Poslovi iz djelokruga Školoskog odbora:

-obavlja sve  stručne poslove za potrebe Školskog odbora i drugih organa Škole;

-priprema i obrađuje materijale koje razmatraju Školski odbor i drugi organi Škole;

-prisustvuje sjednicama Školskog odbora, radi vođenja zapisnika, davanja objašnjenja i tumačenja propisa;

-stara se pod nadzorom direktora Škole da se  odluke Školskog odbora  blagovremeno izvršavaju;

-radi i ostale poslove u vezi sa svakodnevnim radom ovih organa;

      4.Poslovi iz oblasti kadrovske problematike:

-stručne i administrativno-tehničke poslove kod sprovođenja konkursa za izbor radnika Škole;

-stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa prestankom radnog odnosa, raspoređivanja  i drugim promjenama statusa radnika;

-vođenje kadrovske evidencije za radnike Škole;

-obavljanje poslova oko prijavljivanja radnika kod nadležnih organa zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja;

-pripremanje  i dostavljanje raznih izvještaja, obavještenja i podataka za Školski odbor i  organe van Škole;

-obavljanje i drugih kadrovskih poslova.

-vodi evidenciju o obavezi polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i ostalih zaposlenih  za koje je ta obaveza ustanovljena  zakonom , drugim propisima i ovim pravilnikom;

      5. Poslovi evidencije, statistike, plana i analize obuhvataju:

-evidenciju o zaposlenima u Školi;

-evidenciju o platama zaposlenih;

-evidenciju o povredama na radu;

-dosijea zaposlenih u Školi;

-matična knjiga zaposlenih;

-evidencija o opštim aktima Škole ;

-evidenciju o ljekarskim pregledima  zaposlenih;

-evidenciju o obrazovanju, stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika putem polaganja stručnih ispita, sticanja specijalizacija, učestvovanju na seminarima, kursevima, simpozijumima, savjetovanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja;

-evidenciju o svim radnicima Škole sa opštim i posebnim podacima;

-evidenciju po pečatu i štambilju Škole;

      6. Poslovi  u vezi sa učenicima:

-poslovi u vezi sa upisom učenika i prestanka svojstva  učenika;

-izdavanje raznih uvjerenja učenicima o redovnom školovanju;

-vođenje evidencije o učenicima koji su oslobođeni od nastave fizičkog vaspitanja po razredima i odjeljenjima;

-evidencija o dodijeljenim pohvalama, nagradama  i drugim priznanjima;

-evidencija o dodijeljenim posebnim priznanjima i nagradama;

-evidencija o organizovanom prevozu učenika;

-evidencija o osiguranju učenika;

-evidencija o nestanku stvari učenika;

-evidencija o učenicima kojima je izrečena vaspitna mjera;

-evidencija izdatih svjedočanstava, diploma, ispisnica, i drugih javnih isprava po razredima i odjeljenjima;

-evidencija o prestanku statusa  redovnog učenika.

      7.Ostali administrativni poslovi:

-upisivanje podataka o učenicima u matičnu knjigu;

-administrativno-tehničko obrađivanje akata;

-otpremanje pošte;

-razvođenje akata i njihovo arhiviranje;

-čuvanje registracionog materijala ;

-predaja arhivske građe nadležnim institucijama;

-vođenje odgovarajućih evidencija u vezi sa administrativnim poslovanjem,

-obavlja i druge poslove  po nalogu direktora, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Škole.

 

      Poslovi računovođe su:

1. Poslovi prikupljanja, klasifikacije i registrovanje podataka

-        priprema i podnosi direktoru finansijski plan Šlole;

-        odgovoran je za tačno i ažurno vođenje računovodstva;

-        prati i primjenjuje propise iz oblasti računovodstva i finansija;

-        vrši isplate novčanih sredstava kod banke;

-        vrši isplatu putnih naloga i ostalih gotovinskih isplata;

-        vodi poslovne knjige, i to glavnu knjigu, dnevnik i pomoćne knjige;

-        vodi poslovnu knjigu nepokretne i pokretne imovine;

-        vodi registar ulaznih i izlaznih faktura;

-        vodi analitičku i sintetičku evidenciju o stanju i kretanju materijala, robe, obaveza prema dobavljačima, potraživanjima od kupaca ili korisnika usluga;

-        vodi analitičku i sintetičku evidenciju o stanju i kretanju državne imovine (nepokretne i pokretne);

-        vodi evidenciju o novčanim sredstvima kod banke;

-        vodi evidenciju blagajničkog poslovanja u blagajničkom dnevniku sa pratećom dokumentacijom;

-        vodi evidenciju i vrši obračun bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, naknada i drugih primanja;

-        vrši obračun amortizacije nepokretne i pokretne imovine;

-        dostavlja podatke o stanju u poslovnim knjigama komisiji za popis nepokretne i pokretne imovine;

-        zaključuje poslovne knjige na kraju fiskalne godine; i

-        odgovoran je za čuvanje poslovnih knjiga.

2. Poslovi računovodstvenog izvještavanja

-        priprema i podnosi direktoru izvještaje koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje Škole;

-        priprema i podnosi direktoru kvartalne i godišnje finansijske izvještaje Škole, u skladu sa propisima;

-        obavlja obradu svih podataka za Poresku upravu, Fond PIO i Ministarstvo; i

-        obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Sekretarijat škole vodi Dašić Zorica, dipl.pravnik.