Direktor

Direktor

Školom rukovodi direktor.

Direktor  je i pedagoški rukovodilac. Poslovi direktora/ce  su:

1.      planira, organizuje i rukovodi radom Škole;

2.      organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;

3.      obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;

4.      priprema predlog godišnjeg plana i programa rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje;

5.      rukovodi radom Nastavničkog vijeća;

6.      vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika  i drugih zaposlenih u Školi;

7.      vrši stručno-pedagoški nadzor;

8.      predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

9.      odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Škole;

10.  podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo napredovanje;

11.  zastupa i predstavlja Školu i odgovoran je  za zakonitost rada Škole ;

12.  izvršava odluke Školskog odbora;

13.  obrazuje komisiju za provjeru znanja učenika u toku trajanja nastave na zahtjev učenika, roditelja  ili staratelja;

14.  predlaže godišnji finansijski plan Škole;

15.  predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju;

16.  podnosi Školskom odboru izvještaj o radu, u skladu sa Zakonom;

17.  sarađuje sa roditeljima  i sredinom;

18.  odlučuje o podjeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po predmetima i odjeljenjima  i raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine nastavnike, na predlog Nastavničkog vijeća,

19.   bira i razrješava pomoćnika direktora;

20.  Raspisuje javni konkurs za izbor nastavnika , stručnih saradnika i saradnika u nastavi;

21.  određuje mentora, na predlog stručnog aktiva;

22.  donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada do pet dana;

23.  stara se da Škola obavijesti roditelje o učeniku koji redovno ne pohađa nastavu,  ili je prestao da pohađa nastavu;

24.  brine o saradnji Škole sa roditeljima (roditeljski sastanci, časovi za razgovor i drugi oblici sradnje);

25.  odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika;

26.  prisustvuje obrazovno-vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje  rada;

27.  stvara uslove za rad Savjeta roditelja;

28.  potpisuje sporazum o preuzimanju nastavnika, u skladu sa zakonom;

29.  prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za poboljšanje toga rada;

30.  obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije  i imovine Škole;

31.  donosi rješenje o isključenju učenika iz Škole, na osnovu odluke Nastavničkog vijeća;

32.  donosi rješenje o prestanku statusa  redovnog učenika, u skladu sa zakonom;

33.  donosi rješenje o poništenju ispita, odnosno svjedočanstava, u skladu sa zakonom;

34.  zaključuje ugovor o nastavi, u skladu sa zakonom;

35.  potpisuje sporazum o načinu ispunjavanja obaveza učenika koji paralelno stiče obrazovanje;

36.  podnosi zahtjev za pokretanje postupka usmjeravanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, u skladu sa zakonom;

37.  određuje zaposlenog za poslove javnih nabavki;

38.  obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Direktor  Škole je Vujica Popović, diplomirani mašinski inženjer. Na radnom mjestu direktora Škole nalazi se od 14. 02. 2011. godine. Prije stupanja na ovu funkciju obavljao je poslove profesora mašinske grupe predmeta, a od 1998. godine bio je pomoćnik direktora u JU Srednja stručna škola ,,Vukadin Vukadinović“ u Beranama.