Pomoćnik direktora

Pomoćnik direktora

Pomoćnik/ca direktora/ce pomaže direktoru/ci u organizovanju obrazovno-vaspitnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, a naročito:

-u organizaciji sjednica Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva;

-u koordinaciji rada stručnih organa;

-u pripremi predloga godišnjeg plana rada i finansijskog plana Škole;

-u organizaciji rada Škole;

-u organizaciji racionalnog i efikasnog izvođenja  obrazovnog programa;

-u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

-u obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;

-u stvaranju uslova za rad Savjeta roditelja;

-u ostvarivanju prava i dužnosti učenika;

-u praćenju savjetodavne službe;

-se stara da pedagoška dokumentacija o neposrednom izvođenju nastave (godišnji, mjesečni, tematski planovi rada, zapisnik sa sjednice stručnih aktiva i sl.) budu valjano i blagovremeno urađeni;

-u usklađivanju saradnje nastavnika,učenika i roditelja;

-organizovanju i staranju o blagovremenoj i tačnoj izradi statističkih i drugih podataka koji se dostavljaju nadležnim organima;

-u praćenju i usklađivanju rada sekretarijata Škole;

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora Škole, u skladu  sa  zakonom i Statutom.

Pomoćnik direktora je Naser Gargović , diplomirani inženjer drvoprerade. Prije stupanja na funkciju pomoćnika direktora obavljao je poslove profesora drvopreradjivačke  grupe predmeta.