Stručni saradnici

Stručni saradnici

Pedagog

Rad pedagoga/škinje obuhvata poslove koji se odnose na: planiranje i programiranje, praćenje, unapređivanje, osavremenjivanje i racionalizaciju vaspitno-obrazovnog rada u Školi, rad sa učenicima, saradnja sa nastavnicima i roditeljima, pedagoško-instruktivni i istraživački rad:

-učestvovanje u izradi godišnjeg programa rada Škole; planova i programa za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada; vaspitnog rada sa učenicima; godišnjeg programa rada, operativnih mjesečnih planova rada i mjesečnih planova instruktivnog rada pedagoga;

-rada stručnih organa; profesionalni razvoj nastavnika,

-podrška učenicima na ispunjavanju obrazovnih i razvojnih zadataka,

-vannastavnih aktivnosti učenika;

-saradnja sa nastavnicima u izradi planova rada;

-predlaganje organizacionih rješenja obrazovno-vaspitnog rada;

-posjeta časovima obrazovno-vaspitnog rada i snimanje didaktičko-metodičke zasnovanosti rada na časovima;

-pružanje instruktivne pomoći nastavnicima kod: izrade raznih programskih sadržaja,  individualizacije nastavog procesa; učestvuje u izradi IROP-a: upoznaje odjeljensko vijeće sa učenikom i vrstom smetnje; pruža metodske i didaktičke preporuke; pomaže u izradi radnih i nastavnih listova, testova za internu/eksternu provjeru znanja;

-rad sa nastavnicima u pripremanju i planiranju neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (planiranje i pripremanje časa, izbor oblika, metoda, sredstava i organizacije rada i sl.);

-upoznavanje nastavnika sa savremenim didaktičkim inovacijama i njihovom praktičnom primjenom;

-kontinuirano praćenje: efikasnosti novih organizacionih oblika rada; postignutih rezultata učenika,  primjene novih obrazovnih programa, i sl.;

-identifikovanje nadarenih učenika, onih koji imaju problema u učenju i razvoju i organizovanje - ostvarivanje zadataka profesionalne orjentacije;

odgovarajućeg vaspitno-obrazovnog rada;

-učešće u izradi godišnjeg izvještaja o radu Škole i izrada periodičnih analiza i informacija o  uspjehu učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima;

-individualni i grupni rad sa učenicima;

-prepoznavanje nadarenih i učenika kojima je potreba dodatna podrška (teškoće u razvoju, socijalna, kulturološka deprivacije i sl.) i stvaranje optimalnih uslova za njihov razvoj i uspješno napredovanje;

-organizovanje savjetodavnog rada i nespredne podrške učenicima za koje se procijeni da im je potrebna podrša za poboljšanje uspjeha;

-strukturiranje i formiranje odjeljenja;

-ispitivanje  interesovanja učenika i njihovo adekvatno uključivanje u rad sekcija;

-saradnja sa učenicima kod pripremanja ekskurzija, izleta, posjeta, proslava, kulturnih, sportskih, humanitarnih i drugih aktivnosti;

-savjetodavna i instruktivna podrška, edukacija roditelja za unapređenje postignuća učenika;

-izrada izvještaja, informacija i analiza od interesa postignuža učenika i u vezi sa radom Škole;

- Vođenje program, dnevnika rada, evidencije o učenicima, pomaže u vođenju evidencije o učenicimai s posebnim obrazovnim potrebama (MEIS) i dr.

-radi na uvođenju savremenih oblika i metoda  rada; stručno obrazovanje i usavršavanje;

-rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima Škole;

-saradnja sa pedagoškim i psihološkim institucijama;

-i drugi poslovi u cilju unapređenja i razvoja obrazovno-vaspitnog rada Škole, u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

Pedagog škole je mr Nermina Zejnilović, profesor pedagogije- psihologije.

 

Bibliotekar

U biblioteci se vodi evidencija o nabavci i pozajmici knjiga. Nabavka knjiga i stručne literature uslovljena je potrebom realizacije nastavnog plana i programa. Svaki učenik i nastavnik, koji koristi bibliotečki fond, ima svoj numerisani karton. Fond knjiga je jedinstven, odnosno zajednički za profesore i učenike.

Poslovi bibliotekara/ke su:

            1.Planiranje i programiranje rada

-izrađivanje godišnjeg, mjesečnih i operativnih planova rada;

-planiranje i programiranje rada sa učenicima u biblioteci;

-pripremanje programa rada školske biblioteke;

-planiranje nabavke literature i periodičnih publikacija  namijenjenih učenicima ,nastavnicima i stručnim saradnicima;

            2. Obrazovno-vaspitni rad

-upoznavanje sa radom školske biblioteke, sa bibliotečkim fondom i mrežom biblioteka;

-upoznavanje sa vrstama bibliotečke građe i osposobljavanje za njeno samostalno korišćenje;

-pružanje pomoći pri izboru literature  i druge bibliotečke građe;

-ispitivanje potreba i interesovanja  učenika  za knjigama i drugom bibliotečkom građom;

-formiranje navike za samostalno nalaženje potrebnih informacija i razvijanje čitalačkih sposobnosti;

-razvijanje navika za čuvanje, zaštitu i rukovanje knjižnim fondom;

-razvijanje metoda samostalnog rada za korišćenje knjižnog materijala;

-pripremanje i realizovanje posebnih programa namijenjenih pojedinim grupama učenika (dopunska, dodatna nastava i vannastavne aktivnosti);

-uključivanje u rad  bibliotečke sekcije i pružanje pomoći u ostvarivanju programa sekcije;

            3. Saradnja sa nastavnicima i drugim stručnim saradnicima:

-pripremanje godišnjeg plana za obradu lektire;

-korišćenje knjižno-bibliotečke građe za nastavnike i stručne saradnike;

-informisanje stručnih aktiva, stručnih saradnika i direktora  Škole o nabavci nove stručne literature za pojedine obrazovne predmete, kao i didaktičko-metodičke i pedagoško- psihološke literature;

-saradnja sa nastavnicima o osposobljavanju učenika za samostalno korišćenje knjižne građe u školskoj biblioteci;

-učešće u izradi bibliografija i nabavci potrebne literature za ostvarivanje predviđenih projekata  i tema iz oblasti stručnog usavršavanja i unapređivanja  obrazovno-vaspitnog rada;

-organizovanje posebne  saradnje  sa nastavnicima  područnih škola o organizovanom i sistematskom korišćenju knjižnog fonda;

-pripremanje knjižne i drugih materijala za potrebe redovne, dodatne i dopunske nastave, slobodnih aktivnosti i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada;

-povremeno prisustvovanje roditeljskim sastancima radi davanja informacija o interesovanjima i potrebama učenika za čitanjem i podsticanjem roditelja da se i u porodičnom krugu njeguju i razvijaju čitalačke navike;

            4. Bibliotečko-informativna djelatnost:

-sistematsko informisanje nastavnika, učenika i uprave Škole o novim kjigama, listovima i časopisima;

-pripremanje tematskih izložbi o pojedinim izdanjima, autorima, akcijama, jubilejima, i sl.;

-pripremanje pisanih i usmenih prikaza knjiga, periodike i druge knjižne i neknjižne građe;

-izrađivanje pregleda i analiza o korišćenju knjižne građe po razredima, predmetima i odjeljenjima i sl.;

-vođenje bibliotečkog poslovanja, inventarisanje, klasifikacija, signiranje, katalogiziranje i dr.;

-izrađivanje azbučnog i stručnog kataloga;

-vođenje zbirnih i posebnih fondova knjiga u školskoj biblioteci;

-organizovanje i ostvarivanje međubibliotečke  pozajmice i saradnje;

-učešće u vođenju ljotopisa Škole;

            5.Kulturna i javna djelatnost:

-učestvovanje u planiranju i realizaciji kulturne i javne djelatnosti školske biblioteke;

-pripremanje i organizovanje kulturnih, takmičarskih i sabirnih akcija, književnih tribina, susreta, razgovora, prikupljanje knjiga i zavičajne građe, takmičenja, i drugih vidova aktivnosti u cilju popularizacije knjige;

-učestvovanje u pripremanju  i sakuplanju materijala za školska informativna glasila;

-ostvarivanje saradnje sa organizacijama i ustanovama u oblasti kulture, koje se organizovano bave radom sa djecom, posebno njihovim slobodnim vremenom (kulturno-umjetnička društva, centri za kulturu, gradske biblioteke);

-saradnja sa novinsko-izdavačkim kućama,  radio-televizijskim centrima,  pozorišnim kućama i sl.

            6.Stručno usavršavanje:

-permanentno stručno  obrazovanje i usavršavanje;

 -praćenje pedagoške literature, periodike, stručnih  recenzija i prikaza;

-praćenje stručne literature i periodike iz oblasti bibliotekarstva;

-učestvovanje na seminarima i stručnim savjetovanjima za školske bibliotekare;

-učestvovanje u radu aktiva školskih bibliotekara na nivou opštine, regiona i Republike;

            7.Ostali poslovi:

-stara se o pravilnoj primjeni tehničkih i zaštitnih mjera za čuvanje o održavanje bibliotečkog materijala;

-rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima Škole;

-savjetodavni rad sa roditeljima;

-i druge obaveze u cilju unapređivanja i razvoja obrazovno-vaspitnog rada Škole, u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.

Bibliotekar škole je Irena Ivanović, profesor sa položenim bibliotekarskim ispitom.