Tehničko osoblje

Tehničko osoblje

Tehničko osoblje čine:

- Radnik na poslovima zagrijavanja(ložač)

- Radnice na poslovima održavanja higijene

- Radnik na održavanju objekta i opreme(domar)

- ICT koordinator

Radnik/ca na održavanju objekta i opreme:

-odgovora za čuvanje školske zgrade, ispravnost instalacija i inventar Škole;

-obezbjedjuje ispravno funkcionisanje instalacija, nastavnih sredstava, nastavne opreme i svih uredjeja u Školi;

-stara se o funkcionalnom korišćenju inventara;

-kontrola stanja namještaja, opreme i inventara po učionicama i vodjenje evidencije o nastalim štetama;

-vrši nabavku potrošnog i drugog materijala za čišćenje, održavanje Škole;

-obavještava sekretara i direktora škole o nastalim štetama u Školi;

-vrši zastakljivanje prozora i vrata;

-vodi brigu o ispravnosti vatrogasnih aparata;

-vrši sve opravke manjeg obima na namještaju, nastavnim sredstvima i instalacijama;

-održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu;

-obavlja dežurstvo za vrijeme školskog odmora;

-pruža tehničku pomoć za vrijeme svečanosti, manifestacija, priredbi, koje organizuje Škola;

-brine o sportskim rekvizitima u fiskulturnoj sali odnosno poligonu;

-radi na poslovima generalnog čišćenja i krečenja objekta;

-obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.

Radnik/ca  na poslovima grijanja:

-rukuje i održava uredjaje i instalacije grijanja;

-vrši opravke na sistemu grijanja;

-stara se da školski objekat bude blagovremeno zagrijan i instalacije budu uvijek ispravne;

-blagovremeno podnosi zahtjev za nabavku ogrijeva;

-pomaže u poslovima generalnog čišćenja i krečenja Škole;

-održava poslove kotlarnice i drži ih u urednom stanju;

-pomaže domaru u poslovima održavanja objekta i opreme van perioda grijanja;

-održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu van perioda grijanja;

-obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.      

Poslovi radnika/ce na održavanju higijene su:

-održavanje higijene u učionicama, laboratorijama, kabinetima, salama, holovima i drugim prostorijama Škole;

-čišćenje i pranje  podova, prozora, vrata, zidova, školskih tabli, holova i stepeništa;

-svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija sanitarnih čvorova;

-održavanje čistoće dvorišta;

-rad na održavanju travnatih površina i zelenila u školskom dvorištu;

-provjetravanje školskih prostorija;

-održavanje cvijeća u prostorijama Škole;

-prateći poslovi za vrijeme školskih manifestacija i svečanosti;

-prijavljivanje izgubljenih, odnosno zaboravljenih stvari;

-briga i odgovornost za zaduženu radnu uniformu, pribor i sredstva rada sa kojima rukuje;

-prijavljivanje oštećenja i kvarova na instalacijama, inventaru i drugoj opremi;

-vrši poslove dežurstva prema utvrđenom rasporedu;

-obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.

Poslovi ICT koordinatora/ke su: 

-održavanje računarske mreže;

-održavanje sistemskog softvera;

-održavanje aplikativnog softvera;

-održavanje komunikacione opreme i komunikacionih instalacija u Školi;

-vrši obuku zaposlenih za rad na računaru;

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora.