Tehničko osoblje

Tehničko osoblje

 

 

Radi efikasnijeg, cjelishodnijeg, funkcionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja stručnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova u Školi se organizuje sekratarijat Škole, koji obuhvata administrativno - računovodstvenu službu i tehničku službu.

Tehničku službu čine:

- Radnik na poslovima zagrijavanja(ložač)

- Radnice na poslovima održavanja higijene

- Radnik na održavanju objekta i opreme(domar)

- ICT koordinator

Radnik/ca na održavanju objekta i opreme:

-       -odgovora za čuvanje školske zgrade, ispravnost instalacija i inventar Škole;

-      - obezbjedjuje ispravno funkcionisanje instalacija, nastavnih sredstava, nastavne opreme i svih uredjeja u Školi;

-       -stara se o funkcionalnom korišćenju inventara;

-      - kontrola stanja namještaja, opreme i inventara po učionicama i vodjenje evidencije o nastalim štetama;

-       -vrši nabavku potrošnog i drugog materijala za čišćenje, održavanje Škole;

-       -obavještava sekretara i direktora škole o nastalim štetama u Školi;

-       -vrši zastakljivanje prozora i vrata;

-      -vodi brigu o ispravnosti vatrogasnih aparata;

-       -vrši sve opravke manjeg obima na namještaju, nastavnim sredstvima i instalacijama;

-       -održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu;

-       -obavlja dežurstvo za vrijeme školskog odmora;

-       -pruža tehničku pomoć za vrijeme svečanosti, manifestacija, priredbi, koje organizuje Škola;

-       -brine o sportskim rekvizitima u fiskulturnoj sali odnosno poligonu;

-       -radi na poslovima generalnog čišćenja i krečenja objekta;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.

Radnik/ca  na poslovima grijanja:

-       -rukuje i održava uredjaje i instalacije grijanja;

-      - vrši opravke na sistemu grijanja;

-       -stara se da školski objekat bude blagovremeno zagrijan i instalacije budu uvijek ispravne;

-       -blagovremeno podnosi zahtjev za nabavku ogrijeva;

-      - pomaže u poslovima generalnog čišćenja i krečenja Škole;

-       -održava poslove kotlarnice i drži ih u urednom stanju;

-       -pomaže domaru u poslovima održavanja objekta i opreme van perioda grijanja;

-       -održavanje travnatih površina i zelenila u dvorištu van perioda grijanja;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.       

Poslovi radnika/ce na održavanju higijene su:

-      - održavanje higijene u učionicama, laboratorijama, kabinetima, salama, holovima i drugim prostorijama Škole;

-       -čišćenje i pranje  podova, prozora, vrata, zidova, školskih tabli, holova i stepeništa;

-       -svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija sanitarnih čvorova;

-       -održavanje čistoće dvorišta;

-      - rad na održavanju travnatih površina i zelenila u školskom dvorištu;

-       -provjetravanje školskih prostorija;

-       -održavanje cvijeća u prostorijama Škole;

-       -prateći poslovi za vrijeme školskih manifestacija i svečanosti;

-       -prijavljivanje izgubljenih, odnosno zaboravljenih stvari;

-      - briga i odgovornost za zaduženu radnu uniformu, pribor i sredstva rada sa kojima rukuje;

-       -prijavljivanje oštećenja i kvarova na instalacijama, inventaru i drugoj opremi;

-       -vrši poslove dežurstva prema utvrđenom rasporedu;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i direktora.

Poslovi ICT koordinatora/ke su: 

-       -održavanje računarske mreže;

-       -održavanje sistemskog softvera;

-       -održavanje aplikativnog softvera;

-       -održavanje komunikacione opreme i komunikacionih instalacija u Školi;

-       -vrši obuku zaposlenih za rad na računaru;

-       -obavlja i druge poslove po nalogu direktora.