Stručni organi škole

Stručni organi škole

Odjeljenski starješina

 

Odjeljenjski starješina analizira vaspitne i nastavne rezultate odjeljenja, brine se o rješavanju vaspitnih i nastavnih problema pojedinih učenika, sarađuje sa roditeljima, izriče opomene i predlaže ostale vaspitne mjere, obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.
Odjeljenski starješina je dužan da obavijesti učenika o ocjeni utvrđenoj od strane odjeljenskog vijeća u roku od 24 časa od utvrđivanja ocjene.Odjeljenjskog starješinu određuje nastavničko vijeće, na predlog direktora.

 

Odjeljenske starješine

Odjeljenska vijeća

  

Odjeljenjsko vijeće sačinjavaju nastavnici, vaspitači i stručni saradnici koji učestvuju u izvođenju obrazovno-vaspitnog rada u odjeljenju.
Odjeljenjsko vijeće razmatra obrazovno-vaspitni rad u odjeljenju, utvrđuje program rada sa nadarenim učenicima i učenicima koji teže napreduju, utvrđuje zaključne ocjene na kraju klasifikacionih perioda, odlučuje o vaspitnim mjerama i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove.

Stručni aktivi nastavnika

     Stručni aktiv nastavnika sačinjavaju nastavnici istog nastavnog predmeta ili dva, odnosno više srodnih nastavnih predmeta.

Stručni aktiv razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima, odnosno vaspitnim grupama, daje predloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada, razmatra primjedbe roditelja i obavlja druge poslove, u skladu sa statutom i godišnjim planom rada ustanove.

Nastavničko vijeće


Nastavničko vijeće sačinjavaju nastavnici, vaspitači, direktor, pomoćnici direktora i stručni saradnici.

Nastavničko, odnosno stručno vijeće ustanove:
     1) bira predstavnike zaposlenih u školski, odnosno upravni odbor;
     2) utvrđuje zaključnu konačnu ocjenu na kraju nastavne godine, u skladu sa zakonom;
     3) razmatra i donosi odluke o stručnim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada;
     4) predlaže uvođenje nestandardnih programa i aktivnosti;
     5) daje mišljenje o godišnjem planu rada ustanove;
     5a) donosi program organizacije ekskurzije učenika;
     6) daje mišljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada;
     7) daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju;
     8) odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti;
     9) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove.

Nastavnicko vijeće