Učenički parlament

UČENIČKI PARLAMENT

U cilju razvijanja inicijative, samostalnosti, discipline i odgovornosti učenika za uspjeh u savladavanju svih oblika obrazovno - vaspilnog rada, razvijanja osjećaja pripadnosti kolektivu i  važnosti za funkcionisanje zajednice i poštovanja pravila školskog odnosno kućnog reda, u Školi se obrazuje Učenički parlament.          

Predstavnici učeničkog parlamenta  učestvuju u radu organa škole preko svojih izabranih predstavnika.

Odjeljenske zajednice organizuju, prate i analiziraju rad učenika, učenja, probleme discipline, vaspitanja učenika i vode računa o čuvanju školske imovine.

Učenički parlament Škole koordinira rad odjeljenskih zajednica.

Učenički parlament Srednje škole čine svi učenici škole organizovani u odjeljenjskim zajednicama. Školski učenički parlament djeluje preko Odbora kojeg čine po dva predstavnika iz svake odjeljenjske zajednice  i zborova učenika. Odbor učeničkog parlamenta zasijeda u sjednicama a zakazuje prema potrebi više puta a zbor učenika obavezno jedan put godišnje. Odbor učeničkog parlamenta Srednje skole bira predsjednika Odbora koji je  predsjednik učeničkog parlamenta, zatim sekretara i blagajnika. Učenički parlament utvrdjuje Pravila organizovanja i na početku svake školske godine, nakon konstituisanja Odbora učeničkog parlamenta, donosi operativni plan rada za tekuću školsku godinu koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada.    

Osnovni zadaci učeničkog parlamenta su:

–       da omogući učenicima da učestvuju u odlučivanju o pitanjima iz života i rada škole ličnim izjašnjavanjem i preko predstavnika u Stručne organe  škole,

–       da obezbjedjuju učenicima da samostalno donose programe rada svojih kolektiva, da biraju svoja rukovodstva i svoje predstavnike u Stručne organe škole

–       da osposobljavaju učenike za demokratsku proceduru i predlaganje, razmatranje i zauzimanje stavova po bitnim pitanjima o kojim se odlučuje, da donose odluke i zaključke i u njihovoj realizaciji da imaju odgovoran odnos i stav prema njima.

Učenički parlament u školi vodi Irena Ivanović, bibliotekar škole.