Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor

            Školom upravlja Školski odbor.

Školski, odnosno upravni odbor ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja čine: jedan predstavnik zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva, odnosno četiri predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, jedan predstavnik socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja.
     Školski, odnosno upravni odbor ustanove:
     1) usvaja program razvoja;
     2) usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
     3) razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
     3a) donosi odluku o organizovanju školskog sportskog društva, odnosno kluba;
     4) donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
     5) donosi godišnji finansijski plan;
     6) usvaja periodični i godišnji račun;
     7) predlaže promjenu naziva i sjedišta ustanove;
     8) rješava, kao drugostepeni organ, o pravima učenika, odnosno korisnika usluga, u skladu sa zakonom;
     9) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Školski, odnosno upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova, ako statutom ustanove nije predviđeno da o pojedinim pitanjima odlučuje druga većina.
     Članovi školskog, odnosno upravnog odbora su dužni da zastupaju interese i stavove organa koji su ih izabrali.

     Članovi Školskog odbora biraju se na period od 4 godine, osim predstavnika roditelja koji se bira na dvije godine.

Školski odbor JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“Berane čine:

1.    Mara Rakočević, predsjednik,

2.    Milena Kljajić, član,

3.    Gordana Milićević, član,

4.    Dejan Golubović, član,

5.    Rade Jolić, član,

6.    Branko Šćekić, član,

7.    Maja Joksimović, član.